مقدمه:

پویایی ، نشاط وکارآمدی هر نهاد یا مجموعه زمانی است که علاوه بر حضور مدیران و مسئولان کارآمد، متعهد، متخصص وخلاق و دلسوز، زمینه مشارکت نظامند انها نیز در تصمیم گیری ها وکارآمدی جمعی وگروهی نیز فراهم آید، زیرا تصمیم گیری درست، بجا و جامع و نیز مرتبط اعضای خانواده علمی می تواند کار آیی، سرعت، هماهنگی ها و مشارکت حداکثری را با حداقل آسیب ها وچالش ها بوجود آورد و شاید یکی از بهترین راهکارهای تحقق این امر و نیز فعالیت در راستای خط و مشی المصطفی، تشکیل همین شوراها و کار گروه های موضوعی و همیشگی با تعیین اهداف، وظایف، اعضا وسایر اطلاعات مربوط به آن است. بر همین اساس نیز نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان به منظور تحقق اهداف عالیه خود و با توجه به اهمیت آن، شوراها و کارگروه های ذیل را پیش بینی کرده و پس از طرح در مراجع ذی ربط و تصویب، ابلاغ نموده و به اساس آن اقدام می نماید.

 شورای نمایندگی:

رئیس شورای: رئیس نمایندگی

دبیر شورا: فردی که ریاست در نبود خود معرفی می کند تا عهده دار اداره و برگزاری جلسه می نماید.

منشی شورا: مسئول دفتر

نکته : مصوبات شورا پس از ابلاغ توسط ریاست، برای تمامی اعضای شورا و نیز سایر اعضای شورا در نمایندگی واحد اصفهان لازم الاجرا می باشد.

نکته: شورای نمایندگی بالاترین مرجع تصمیم گیری در امور اجرایی ونیز تصمیم گیری نسبت به تشکیل سایر شورا و تصویب آن است.

موضوعات:

1.       امور مربوط به موضوعات  فرا معاونتی.

2.       امور مربوط به اداری و مالی واجرایی.

3.       ارتباطات و بین الملل.

4.       منابع انسانی.

5.       توسعه وفن آوری.

تعیین دستور جلسات:

تعیین دستور جلسات پس از درخواست هر یک از اعضا وتأیید رئیس شورا خواهد بود.

وظایف شورا:

1.       بررسی طرح ها و موضوعات کلان مربوط به نمایندگی.

2.     بررسی و تصمیم گیری وتصویب ضوابط و مقررات مربوط به اداری و مالی، توسعه وفن آوری، ارتباطات، بین الملل، روابط عمومی، منابع انسانی وسایر موضوعات ارجاعی از طرف ریاست.

3.       بررسی برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت در راستای سند راهبردی و بودجه ای نمایندگی.

4.       بررسی وآسیب شناسی عملکرد فصلی و سالیانه نمایندگی و امکانات ، تجهیزات، کمبودها و نیازمندی ها.

5.       بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی مربوط به نمایندگی غیر از موضوعات اختصاص شوراهای مربوط.

اعضای شورا:

1.       رئیس نمایندگی

2.       مدیران گروه های علمی تربیتی و اعضای هیئت علمی.

3.       معاونت اموزش، پژوهش، فرهنگی تربیتی، اداری و مالی.

4.       مشاورین ریاست.

5.       مسئول دفتر ریاست(منشی جلسه)

6.      کارشناسان مسئول: مرکز آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی، مرکز آموزش تخصصی بنت المصطفی ، امور طلاب و خانواده ها.