کارشناس پیگیری های ویژه در چارت سازمانی جزء نیروهای دفتر ریاست میباشد و مستقیم زیر نظر ریاست محترم و در مواردی در بعضی امور هماهنگی با کارشناس مسؤل محترم دفتر ریاست

 شرح وظایف:

الف: پیگیری موارد ارجاع داده شده توسط ریاست محترم که نیاز به  پیگیری ویژه دارد در تمامی حوزه ها و معاونت ها

ب: پیگیری و تخلیه و انتقال نظریات همکاران.اساتید و طلاب از صندوق های ارتباط با ریاست المصطفی و تحویل به ایشان

ج: شرکت در جلسات شورای نمایندگی و کمیته خاص